0
No products in the cart.

Zekat Nedir? Kimlere Verilir?

Zekat, lügatta artma, çoğalma, bereket ve temizlenme manalarına gelir. İslam’ın beş şartından biridir. Zekatı verilen malın artacağı, bereketleneceği ve temizleneceği “Onların mallarından bir sadaka al, onunla kendilerini temizlemiş, tezkiye etmiş olursun.” mealindeki (Tevbe Süresi, 103) ayet-i celilesi ile beyan olunur.

Zekatın tarifi şöyledir: Müslüman zenginin her sene Allah rızası için mallarından dinin tayin ettiği miktarını Kur’ân-ı Kerim’de bildirilen sınıflardan birine veya birkaçına vermesi demektir.”

Zekat

Zekat Kimlere Verilir?

Zekatın verileceği 8 sınıf vardır. Allâhü Teâlâ, Tevbe Sûresinin 60. âyet-i kerîmesinde zekâtın verileceği yerleri şöyle beyan buyurmuştur:
“Sadakalar (zekâtlar), Allah tarafından bir farz olarak, ancak fakirlere, miskinlere, amillere (sadakayı toplamaya memur olanlara), kalpleri Müslümanlığa alıştırılmak istenenlere, kölelere, esîrlere, borçlulara, Allah yolunda bulunanlara ve yolda kalanlara mahsûstur. Allah, hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sâhibidir.” (Tevbe Sûresi, 60)

  • Fakir ve Miskin: Nisâbdan az mala malik olan ve mevcut malı ihtiyacına kifayet etmeyen kimse fakirdir.
  • Âmil: Ülü’l-Emir tarafından zekât, sadaka ve öşürleri toplamak için vazifelendirilen kimsedir. Bunlar beytülmâl adına zekât toplarlar.
  • Müellefe-i Kulûb: İslâm’a kalpleri alıştırılıp, ısındırılanlar demektir. İslâm’ın ilk devirlerinde bunlara zekât verilirdi. Hazreti Ömer (r.a.) İslâm’ın izzet ve satvetini görerek, bu sınıftan zekâtı kesmiştir.
  • Borçlular: Borç altında olup da ödeme imkânı olmayan kimselere de zekât verilir.
  • Yolcu: Yolda kalan kimse demektir. Memleketinde malı olsa bile, gurbette parasız kalan kimseye, ihtiyacı nisbetinde zekât verilir.
  • Köle: Âzâd etmek için onu zekât parası ile satın almak, yahut mükâtebe olan, yâni efendisi ile belli bir miktar para karşılığı âzâd olunmak üzere anlaşma yapan köleye zekât vermek câizdir.
  • Allah Yolunda Bulunanlar: Hizmet eden ve beytülmâlden de tahsilât almayan kimseler ve hizmetler. Allah’ın rızâsı uğrunda gazâ edenler, Allah rızâsı için ilim okuyanlar, yahut tâat ve ibâdet ile meşgul olan muhtaçlar.

Zekat

Zekat Kimlere Verilmez?

Zekat ile mükellef olan bir kişinin, eşine, çocuklarına, annesine, babasına, büyükannesine ve büyükbabasına, torunlarına zekat vermesi caiz değildir. Zenginlere, Müslüman olmayanlara da zekat verilmez. Zekat verenin, zekatı vereceği yerin zekat almaya uygun olup olmadığını araştırması gerekmektedir.

Zekat Niçin Verilir?

Bu dünyada sahip olduğumuz malların tamamı tamamen bize ait değildir. Kazancımız, yalnızca Allah’ın rızası ile bereketlenir.

• Zekat, insani ihtiraslardan kurtarır, iyilik yapmaya alıştırır. Ruhunda şefkat ve merhamet hisleri uyandırır. Zekat vere vere cömert olur.
• Cenab-ı Hakk’a karşı mali bir şükür olmakla, malin artmasına vesile olur. Allahü Teala’ya yaklaştırır.
• Zekat, fakir ile zengin arasında bir ahenk tesis eder.
• İçtimai dengeyi sağlar, toplumdaki fertleri birlik ve beraberliğe sevk eder.
• Zekatın hikmetlerden biri de malın şükrünü yerine getirmektir. Sayısız nimetler içerisinde olan insanın bu nimetlere karşı önemli bir vazifesi vardır: ŞÜKÜR. Mülk ve servet, insanların elinde Allah’ın bir nimetidir. Onun şükrü zekattır. Şükür borcu, ancak o malı Allah’ın rızas1 için ve emrettiği şekilde vermekle eda edilmiş olur.

zekat

Zekat Kimlere Farzdır?

Zekat, Müslüman, akıllı, ergenlik çağına gelmiş, hür ve nisap miktarı mala sahip olan kimselere farzdır. Nisap miktarı, kişinin temel ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında sahip olduğu malın belirli bir miktara ulaşmasıdır. Nisap miktarı, altında 20 miskal (80.18 gr.), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.

Zekat Ne Zaman Verilir?

Zekat, kişinin malının nisap miktarına ulaşmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekat vermekle yükümlüdür. Asli ihtiyaçlar ve borçlar hariç olmak üzere, bu nisap miktarı altına veya aynı değerde nakit para ve ticaret malına sahip her Müslüman, yılda bir kez zekat ibadetini yerine getirmelidir. Zekat vermek için belirli bir zaman dilimi yoktur; yükümlülük doğduğunda beklemeden verilmesi gereklidir. Zekat, genellikle Ramazan ayında verilmekle birlikte, yılın herhangi bir zamanında da verilebilir.

Bizden haberdar olmak için web sitemizdeki blog bölümünü, youtube kanalımızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.